Teplitz- Schönau Freundeskreis e.V. München

Vereinssatzung                        >  Stanovy sdružení

Einführung

Der Zweck des Vereins orientiert sich primär an der Notwendigkeit, dass durch das Abtreten der Erlebnisgeneration der leidvollen Vertreibung der Sudetendeutschen, den tschechischen und den sudetendeutschen Nachkommen die wahre, über Jahrhunderte gemeinsam gelebte, Geschichte Böhmens vermittelt wird und auch der Erhalt der in diesen ehemaligen Sudetengebieten reichlich vorhandenen, aber vernachlässigten, Kulturdenkmäler gefördert und unterstützt wird. Diese Aktionen sollen auch als Beitrag zum beiderseitigen, besseren Verstehen und als Beitrag zur Versöhnung gesehen werden.

Die beiden Volksgruppen, Tschechen und Sudeten-Deutsche als vierter Stamm Bayerns, sind nunmehr auch Mitglieder der Staatengemeinschaft EU, die auch einen entsprechenden politischen Rahmen für das Zusammenleben von Völkern und Volksgruppen schafft.  

VEREINS – SATZUNG

(Satzungsdetails §1 und §2)

  • 1   Name und Sitz

Der Verein führt den Namen: Teplitz-Schönau Freundeskreis e.V. und hat seinen Sitz in München. Er hat die Rechtsform eines eingetragenen Vereins und wird in das Vereinsre­gister eingetragen. Er wurde am 6.7. 2015 gegrün­det.

 

  • 2   Zweck

Der Verein ist eine überparteiliche, überkonfessionelle und übernationale
Vereinigung. Er verfolgt aus­schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

 

Zwecke des Vereins sind:

 

   a.) die Förderung von kulturgeschichtlicher Bildung und Erziehung

        > durch finanzielle Unterstützung von Schüleraustausch zwischen dem
           Gymnasium  und  anderen Schulen von Teplice/Teplitz-Schönau  und
           Gymnasien und Schulen in  Deutschland, um die Geschichte der Deutschen in
           Böhmen zu vermitteln;

        > durch das Veranstalten von geschichtlichen und kunsthistorischen Seminaren
           in Teplice/Teplitz-Schönau;

        > durch die Vermittlung generellen Geschichtsbewusstseins, dass
           Teplice/Teplitz-Schönau im Laufe der Jahrhunderte seit seiner Gründung
            vielfältige Prägungen erfahren und sich dadurch zu einer international
            bekannten Badestadt entwickelt hat, in der breite kulturelle Entwicklungen
            Ausdruck gefunden haben.

 

    b.) die Erhaltung von Kunst und Kultur

        > durch die Unterstützung bei der Renovierung bedeutender Deutsch-
           Böhmischer Denkmäler, zurzeit die Kapelle „Hlg. Karl Borromäus“ im
           Gymnasium (ehemaliges Kloster der Barmherzigen Schwestern in
           Teplice/Teplitz-Schönau), die von den Beuroner Benediktinern (Kloster Beuron an
           der Donau) gestaltet wurde.

        >  durch die Durchführung  bzw. Unterstützung von Ausstellungen und öffentlichen,
            kulturellen  Veranstaltungen,  die der historischen Bildung  dienen.

        >  Durch die Durchführung bzw. Unterstützung  von Konzerten und Liederabenden mit
            dem Konservatorium Teplice/Teplitz-Schönau und anderen Kulturträgern. 

 

     c.) Engagement  in der Heimatpflege

         > Durch die Förderung der Zusammenarbeit  des Regionalmuseums  Teplice/Teplitz-
            Schönau mit dem Sudetendeutschen Museum in München und anderen Museen
            durch Spenden und Objektschenkungen der Mitglieder.

         > durch die Förderung der Natur- und Landschaftspflege und einer konstruktiven
            Unterstützung  einer Zusammenarbeit zwischen tschechischen und bayrischen
            Umweltbehörden.

 

Zur Unterstützung der Vereinszwecke werden auch Spenden gesammelt.

Der Verein will mit diesen Aktivitäten zur weiteren Verständigung zwischen deutschen und tschechischen Bürgern beitragen, insbesondere zur weiteren Vertiefung aller partnerschaftlichen Beziehungen, die vom Vereinszweck getragen werden.

Um seine Zwecke und Projekte zu fördern, wird der Verein sich auch für eine gute Zusammenarbeit mit der Sudetendeutschen Volksgruppen- Organisation und allen anderen Institutionen in der Bundesrepublik Deutsch­land oder anderen Orten bemühen und Kontakte zu allen Stellen in der Tschechischen Republik aufnehmen, die zur Förderung der Vereinszwecke in der Lage sind.

 

Ihr Teplitz-Schönau Freundeskreis

 

Stanovy sdružení

Úvod

Účel sdružení je zaměřen především na nutnosti, aby prostřednictvím předávání generačních zkušeností z bolestného vyhnání sudetských Němců byla potomkům Čechů a sudetských Němců zprostředkována skutečná historie Čech, prožívaná společně po staletí, a aby byla také podporována a propagována ochrana kulturních památek, které jsou v těchto bývalých sudetských oblastech četné, ale zanedbané. Tyto akce by měly být rovněž vnímány jako příspěvek k vzájemnému lepšímu porozumění a jako příspěvek ke smíření.

Obě etnické skupiny, Češi a sudetští Němci jako čtvrtý kmen Bavorska, jsou nyní rovněž členy společenství států EU, což vytváří i odpovídající politický rámec pro soužití národů a etnických skupin. 

 

STANOVY SDRUŽENÍ

(Podrobnosti o statutu §1 a §2)           

1         Jméno a sídlo

Sdružení nese název: Teplitz-Schönau Freundeskreis e.V. a sídlí v Mnichově. Má právní formu zapsaného spolku a je zapsán v rejstříku spolků. Založen byl 6. 7. 2015.                

2         Účel

Sdružení je nestranické, nenáboženské a nadnárodní společenství. Sleduje výhradně a přímo neziskové účely ve smyslu oddílu "daňově zvýhodněné účely" daňového zákoníku.

 

Účelem sdružení je:

 

   a.) podpora kulturně-historického vzdělávání a výchovy

  • prostřednictvím finanční podpory výměnných pobytů studentů gymnázia a dalších škol v Teplicích/Teplitz-Schönau a gymnázií a škol v Německu, aby byly zprostředkovány dějiny Němců v Čechách;
  • pořádáním historických a uměleckohistorických seminářů v Teplicích/Teplitz-Schönau;
  • zprostředkováním obecného historického povědomí o tom, že Teplice/Teplitz-Schönau po staletí od svého založení zažily řadu vlivů, a tak se vyvinulo v mezinárodně známé lázeňské město, ve kterém došlo k výraznému kulturnímu vyjádření.

 

    b.) zachování umění a kultury.

  • podporou renovace významných německo-českých památek, v současné době kaple "Sv. Karla Boromejského" v kostele sv. Karla Boromejského v gymnáziu (bývalý klášter Milosrdných sester v Teplicích/Teplitz-Schönau), který navrhli beuronští benediktini (klášter Beuron na Dunaji).
  • pořádáním nebo podporou výstav a veřejných kulturních akcí, které slouží historickému vzdělávání.
  • Pořádáním a podporou koncertů a recitálů s konzervatoří v Teplicích/Teplitz-Schönau a dalšími kulturními institucemi.

 

     c.) Závazek k péči o místní historii

  • Podporou spolupráce Regionálního muzea Teplice/Teplitz-Schönau se Sudetoněmeckým muzeem v Mnichově a dalšími muzei prostřednictvím darů a předmětových darů členů.
  • Propagací ochrany přírody a krajiny a konstruktivní podporou spolupráce mezi českými a bavorskými orgány ochrany přírody.

 

Na podporu cílů sdružení se vybírají také dary.

 

Těmito aktivitami chce spolek přispět k dalšímu porozumění mezi německými a českými občany, zejména k dalšímu prohloubení všech partnerských vztahů, které jsou podporovány účelem spolku.

Za účelem prosazování svých cílů a projektů bude sdružení usilovat o dobrou spolupráci se sudetoněmeckou národnostní organizací a všemi dalšími institucemi ve Spolkové republice Německo nebo na jiných místech a bude navazovat kontakty se všemi místy v České republice, která jsou schopna prosazovat cíle sdružení.

 

 

Vaše Sdružení přátel Teplitz-Schönau

Stanovy sdružení